De Wommelser Enerzjy Koöperaasje is op 18 september ten kantore van notaris Slagman in Leeuwarden statutair opgericht.

Lees hier onze statuten.

 

DSC_4757

In de statuten onze doelstellingen.

De coöperatie heeft ten doel:

a. het opzetten en exploiteren van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal of regionaal) opgewekte energie;

b. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze  produceren van energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin;

c. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik voor haar leden in de ruimste zin;

d. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovengenoemde doelen;

e. het verwerven en exploiteren van een of meer bronnen van duurzame energie;

f. de opbrengsten van de exploitatie van het bedrijf ten goede laten komen aan verbetering en instandhouding van leefbaarheid en welzijn en duurzame    ontwikkeling van  het dorp Wommels.         Zo mogelijk in samenwerking met andere dorpen;

g. in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden;

h. de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten.

Tevens hoe wij deze doelstellingen willen verwezenlijken.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het oprichten van, deelnemen in, of samenwerken met organisaties met een aan de doelen van de ‘coöp “WEK” verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;

b. realiseren van besparingen voor haar leden door gezamenlijke inkoop van goederen en diensten;

c. het vergaren en delen van informatie betreffende energie besparing en duurzame opwekking van energie;

d. het (mede) initiëren, stimuleren en organiseren van demonstratie- en educatieprojecten op het terrein van energiebesparing en duurzame opwekking van energie;

e. het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie ten behoeve van haar leden;

f. alle overige wettelijk middelen.